Bergarbetare i gruva

Det är bergarbetare som ser till att den malm som är intressant att bryta når markens yta. Bergarbetare har olika roller i processen; borra, spränga, skrota och sedan transportera malmen från gruvan. De största arbetsplatserna finns i Norrbottens län, Västerbottens län och Bergslagen.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Gruvarbetsplatserna finns huvudsakligen i Norrbottens och Västerbottens län samt i Bergslagen.

Arbetsuppgifter
Gruvverksamhet startar när fyndigheter av järnmalm, koppar, zink eller andra mineraler hittas i sådana mängder att det är lönsamt att bryta och förädla malmen. Då behövs bergarbetare i arbetet med att hämta malmen från berget till markytan. Borraren har som uppgift att borra hålen i berget som sedan ska fyllas med sprängämnen. Laddaren fyller borrhålen med sprängämnen och planerar för att laddningarna ska detonera i rätt ordning. Skrotaren, som ibland också kallas bergförstärkare, kontrollerar om det finns lösa bergstycken i väggar eller tak, tar bort lösa bitar och förstärker berget för att undvika ras. I större gruvor är bergarbetare ofta specialiserade på någon arbetsuppgift medan det i mindre gruvor är vanligt att arbeta med flera moment.

Malm kan brytas i underjordsgruvor eller ovan jord i dagbrott. De maskiner som används vid dagbrott är oftast större än de som används under jord. I dagbrott sker arbetet utomhus, sommar som vinter. I underjordsgruvor är arbetsmiljön densamma oavsett årstid. Bergarbetaren är en av flera yrkesgrupper som arbetar i en gruva. Maskinförare, maskinreparatörer, elektriker, mekaniker, tekniker, ingenjörer, geologer, lastare, underhållsarbetare, kemister, metallurger är exempel på andra yrkesgrupper.

Den tekniska utvecklingen har gjort att bergarbetarens arbete och arbetsmiljö har förändrats mycket. Det som tidigare var ett fysiskt tungt och riskfyllt arbete är idag mycket lättare och säkrare. Idag finns hjälpmedel som underlättar och effektiviserar arbetet i en gruva genom allt från lättmanövrerade, hydrauliska borraggregat till moderna lastmaskiner. I vissa gruvor kan delar av gruvarbetet skötas av operatörer som sitter vid datorer kilometervis från de underjordiska schakten. Gruvarbetet utförs då med hjälp av datorer, laserteknik, obemannade fordon och borriggar styrda med joystick. Det innebär samtidigt att jobbet som bergarbetare utvecklats till att bli mer tekniskt avancerat precisionsarbete. Men även om huvuddelen av arbetet och flera arbetsmoment idag sker med hjälp av maskiner är bergsarbetet ett fysiskt tungt arbete.

Ofta har bergarbetaren ansvaret för den dagliga tillsynen och rengörning av de maskiner som används. Det behövs både teoretiska och praktiska kunskaper för att kunna sköta maskinerna.

Arbetsmiljö
Rasrisk tillhör arbetsmiljön i en gruva och därför är säkerhetstänkandet en mycket viktig del i arbetet. När människan påverkar berget skapas spänningar. En arbetsplats som tidigare var säkrad kan behöva åtgärdas för att åter bli en säker arbetsplats. Alla som arbetar i en gruva får utbildning och träning för att kunna säkra sin egen arbetsplats.

Buller, brist på dagsljus, damm, och vibrationer tillhör också arbetsmiljön i en gruva även om maskinernas styrhytter är byggda för att skydda mot buller och vibrationer.

En bergarbetare arbetar ofta ensam eftersom det helt enkelt inte ryms flera personer i utrymmen och maskiner. Arbetet passar därför den som trivs med ensamarbete.

Förmågor

Förmågor som en bergarbetare i gruva behöver ha eller utveckla:

Initiativförmåga: Bör kunna arbeta självständigt och förstå vad som behöver göras.

Produktivitetsinriktad: Kunna producera tillfredsställande resultat enligt planering.

Samarbetsförmåga: Kunna samarbeta med andra människor i ett arbetslag.

Styrka: Gruvarbete är ofta ett fysiskt tungt arbete, det behövs god fysik för att klara alla arbetsmoment.

Säkerhetsfokus: Förmåga att förutse risker. Gruvarbete innebär arbete med säkerhetsrisker för sig själv och andra. Att ha säkerhetsfokus är därför en viktig egenskap för arbete i gruva.