Geovetaryrken

Inom ämnesområdet geovetenskap studeras planeten Jordens bildning, utveckling och förändring under långa tidsrymder. Geovetare kan ha olika specialinriktningar och arbeta inom näringslivet, offentlig förvaltning eller med forskning och utbildning.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Geologer utgör en stor grupp av geovetarna. De studerar berg- och jordarter i olika sammanhang. Arbetet kan bestå av både fältstudier och kontorsarbete. Även arbete på laboratorium förekommer. En geolog kan specialisera sig på olika delområden inom geologin.
Berggrundsgeologen undersöker och kartlägger berggrunden. Den informationen används bland annat när man prospekterar, dvs letar efter malmer. Information om berggrunden är också viktigt underlag vid planering av byggen och andra infrastrukturprojekt.
En jordartsgeolog/kvartärgeolog tar prover på och klassificerar jordarter som till exempel lera, sand och grus. Att veta vilka jordarter som finns i ett område kan till exempel vara viktigt för att bedöma risken för spridning av miljögifter till grundvattnet och för att avgöra om marken utgör ett stabilt underlag för väg och husbyggen.
Hydrogeologen är specialist på hur grundvatten bildas och rör sig, samt var i marken det förekommer. Denna information behövs för att säkra vår tillgång till bra vatten i framtiden. En annan arbetsuppgift kan vara att bedöma risken för ras i översvämningsdrabbade områden.
Maringeologer kan studera avlagringar på havsbotten för att se hur havsmiljöerna utvecklats och förändrats, naturligt eller genom mänsklig påverkan. Om utsläpp av miljögifter förändrar havsbottnen påverkar detta djur- och växtlivet i havet. Detta kan i sin tur vara viktigt att veta med tanke på att en del av vår mat kommer från havet. En annan uppgift för maringeologerna är att kartlägga vilket material bottnarna består av. Detta för att kunna ange lämpliga placeringar för rörledningar, kablar eller vindkraftverk till havs.

Som geolog kan man arbeta med allmän kartläggning inom sitt specialområde. Sådana arbetsuppgifter finns främst vid den statliga myndigheten Sveriges geologiska undersökning, SGU.

Geologer kan också arbeta vid gruv- och prospekteringsbolag med att göra undersökningar för att hitta mineraliseringar som kan leda till gruvdrift. Vid gruvbolag kan en annan viktig uppgift vara att kartlägga gruvor och planera produktionen.

En del geologer arbetar på ingenjörsbyråer och konsultbolag, till exempel med utredningar av var det är lämpligt att bygga bostäder och anlägga vägar eller vattentäkter. De gör också tekniska undersökningar av berggrunden när tunnlar eller bergrum ska byggas. Jobbet innebär i stor utsträckning att arbeta i fält med provtagningar, mätningar och att kontrollera markförhållanden inför anläggningsprojekt. Man kan göra riskanalyser och även arbeta med provtagning av analyser av förorenade marker. Hydrogeologer kan undersöka risken för vattenföroreningar när man bygger industrier, bostäder med mera.

Många geologer arbetar med forskning och utveckling vid universitet och högskolor. Som geolog kan man också ha miljövårdsuppgifter på en statlig myndighet, en länsstyrelse eller en kommun. Geologen kan till exempel inventera grustillgångar, undersöka försurning och vattenförsörjning och följa upp hur våra naturvårdslagar följs.

Till geovetarna kan också geofysiker och geokemister räknas. Geofysik gör det möjligt att med mätinstrument undersöka vad berg och jord består av. Geofysiker kan till exempel leta efter nya fyndigheter av malm, olja, gas eller vatten. De kan också arbeta med kartläggning av berggrund och miljöföroreningar. En annan uppgift kan vara att bedöma hållfastheten hos berg, något som har betydelse vid till exempel grundundersökningar vid anläggningsarbeten.
Geokemister undersöker halten av grundämnen i exempelvis jord, berg, växter och naturliga vatten. De deltar i arbetet med prospektering efter malmer liksom vid miljöbedömningar.

Naturgeografi är ytterligare att geovetenskapligt område. En naturgeograf är specialist på landskapsformer och dessas förändring. Läs mer om yrket naturgeograf i yrkesbeskrivningen för geografer.