Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter och arbetsplatser är många. De ger stöd för att människor med nedsatt aktivitetsförmåga ska bibehålla eller öka sin aktivitet och delaktighet, exempelvis genom träning, strategier eller hjälpmedel i vardagslivet.

De flesta arbetsterapeuter arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt på sjukhus och vårdcentraler, antingen i offentlig eller privat regi. Det finns också arbetsterapeuter som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan eller på privata företag.

Arbetsuppgifter
Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov som personen har. Det kan handla om exempelvis att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor och roller. Det kan även handla om miljöinriktade åtgärder som att anpassa bostad, arbetsplats eller skola.

Fokus i arbetsterapeutens arbete är att möjliggöra för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra anledningar har nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviteter gällande exempelvis personlig vård, arbete eller fritid. Arbetsterapi kan också mildra de svårigheter som följer av åldrande.

Arbetsterapeuten arbetar med personen individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron, exempelvis rullstol. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta på samhällsnivå, till exempel med planering av offentliga miljöer och kollektivtrafik för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Förmågor

Förmågor som arbetsterapeuter behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga:
Det är viktigt som arbetsterapeut att kunna sätta sig in i och förstå hur andra tänker och fungerar.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Arbetet handlar många gånger om att coacha personen till att klara sitt vardagsliv. Därför är det viktigt att ha förmågan att inspirera andra människor.

Kommunikativ förmåga: En arbetsterapeut behöver ha god förmåga att kommunicera och förstå samspelet mellan människor.

Problemlösningsförmåga: Som arbetsterapeut är det bra att vara initiativrik och kunna hitta lösningar på problem, tillsammans med personen man arbetar med.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta med andra då arbetsterapeuter ofta ingår i team med andra yrkesgrupper.