Arbetsterapeut

Arbetsterapeutens arbetsuppgifter och arbetsplatser är många. De ger stöd för att människor med nedsatt aktivitetsförmåga ska bibehålla eller öka sin aktivitet och delaktighet, exempelvis genom träning, strategier eller hjälpmedel i vardagslivet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Arbetsterapeuter

God

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsterapeuter möter goda möjligheter till arbete både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på arbetsterapeuter förväntas öka under de närmaste tio åren. Det beror bland annat på den relativt kraftiga befolkningsökningen och en åldrande befolkning. Detta ökar behovet av arbetsterapeuter.

Tillgången på arbetsterapeuter väntas öka, men inte i den utsträckning som behövs för att möta efterfrågan under de närmaste tio åren. Detta beror bland annat på att det under perioden kommer vara relativt stora pensionsavgångar som inte kommer att kunna fyllas av antalet nyexaminerade.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

De flesta arbetsterapeuter arbetar inom äldre- och funktionshinderomsorgen samt på sjukhus och vårdcentraler, antingen i offentlig eller privat regi. Det finns också arbetsterapeuter som arbetar inom Arbetsförmedlingen, Försäkringskassan, skolan eller på privata företag.

Arbetsuppgifter
Arbetsterapeutens jobb ser olika ut beroende på vilka önskemål, förutsättningar och behov som personen har. Det kan handla om exempelvis att ta tillvara och utveckla fysiska, psykiska och sociala funktioner, vanor och roller. Det kan även handla om miljöinriktade åtgärder som att anpassa bostad, arbetsplats eller skola.

Fokus i arbetsterapeutens arbete är att möjliggöra för människor som på grund av skada, sjukdom, funktionsnedsättning eller av andra anledningar har nedsatt förmåga att klara sina dagliga aktiviteter gällande exempelvis personlig vård, arbete eller fritid. Arbetsterapi kan också mildra de svårigheter som följer av åldrande.

Arbetsterapeuten arbetar med personen individuellt eller i grupp. Ofta sker arbetet i team med andra yrkesgrupper. En viktig del i arbetsterapeutens arbete är att prova ut och anpassa olika tekniska hjälpmedel som kan underlätta tillvaron, exempelvis rullstol. I arbetsterapeutens arbetsuppgifter ingår också handledning och stöd till annan vårdpersonal och anhöriga.

Arbetsterapeuter kan också arbeta på samhällsnivå, till exempel med planering av offentliga miljöer och kollektivtrafik för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning i samhället.

Förmågor

Förmågor som arbetsterapeuter behöver ha eller utveckla:

Empatisk förmåga:
Det är viktigt som arbetsterapeut att kunna sätta sig in i och förstå hur andra tänker och fungerar.

Förmåga att inspirera och stödja andra: Arbetet handlar många gånger om att coacha personen till att klara sitt vardagsliv. Därför är det viktigt att ha förmågan att inspirera andra människor.

Kommunikativ förmåga: En arbetsterapeut behöver ha god förmåga att kommunicera och förstå samspelet mellan människor.

Problemlösningsförmåga: Som arbetsterapeut är det bra att vara initiativrik och kunna hitta lösningar på problem, tillsammans med personen man arbetar med.

Samarbetsförmåga: Det är viktigt att kunna samarbeta med andra då arbetsterapeuter ofta ingår i team med andra yrkesgrupper.