Förskollärare

Förskolläraren arbetar med de yngre barnens lärande och utveckling från de första orden fram tills dess att de börjar första klass. I det dagliga arbetet med barnen ingår bland annat lek, samtal, sång, drama och bild. I arbetet ingår även kontakt med föräldrar och dokumentation av det pedagogiska arbetet.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen gör följande prognos för yrket:

Förskollärare

Mycket god

Möjligheten till jobb på fem och tio års sikt
Arbetsförmedlingen bedömer att arbetsmarknaden för förskollärare* blir mycket god både på fem och tio års sikt.

Efterfrågan på förskollärare kommer att öka under de närmaste tio åren. Detta beror på att antalet barn väntas fortsätta att vara stort. Dessutom sker satsningar på mindre barngrupper och på att öka personaltätheten i förskolan.

Tillgången på förskollärare väntas bli otillräcklig. Det har under lång tid utbildats för få förskollärare för att tillgodose efterfrågan under de närmaste tio åren.

* Arbetsförmedlingen gör ingen separat långsiktig prognos för förskollärare, men yrket ingår i yrkesgruppen Förskollärare och fritidspedagoger. Prognosen på fem och tio års sikt gäller hela yrkesgruppen.


Prognosen är från februari 2016
Se hela prognosen på arbetsformedlingen.se/Yrkeskompassen

Förskollärare arbetar med barn i förskoleåldern som är mellan ett och sex år gamla. Arbetsplatsen är oftast förskola, öppen förskola, eller i förskoleklass. Förskollärare kan även arbeta i integrerad verksamhet med barn mellan sex och nio år. De flesta förskollärare arbetar inom kommunal verksamhet, men många är anställda vid privata eller enskilda förskolor.

Arbetsuppgifter
Arbetet utförs i arbetslag tillsammans med exempelvis barnskötare, fritidspedagoger och grundskollärare. Förskolläraren har det pedagogiska ansvaret tillsammans med arbetslaget. Med läroplanen som bas arbetar förskolläraren med barn i grupp, men ser samtidigt till att varje enskilt barn får utmaningar som passar deras ålder, erfarenheter och kunskaper. Det sker genom att skapa möjlighet till utforskande, lek och lärande där barnens inflytande ges utrymme. Barnen utvecklar sin fantasi, bland annat genom lek, samtal, sång och musik, drama, bild och form.

Barnen får till exempel utveckla sitt språk och lära sig om djur, natur, miljö, kultur och samhälle. Ofta arbetar förskolan temainriktat för att barnen ska förstå sammanhangen i sin tillvaro. Det innebär att ett tema går som en röd tråd genom verksamheten under en längre tid. Temat kan vara en aktuell fråga, till exempel vad en konstnär gör. Det kan också vara ett avgränsat område, till exempel vatten, som barnen på olika sätt utforskar, undersöker och experimenterar med. Förskolläraren ger barnen möjlighet att uppleva och skapa nya erfarenheter och reflektera.

Kontakten och samarbetet med föräldrarna är en viktig del i arbetet. Det kan till exempel innebära att delta i eller ordna föräldramöten med jämna mellanrum. Förskolläraren öppnar för föräldrars delaktighet och inflytande i verksamheten och i barnets trivsel, utveckling och lärande genom dagliga möten och utvecklingssamtal.

Pedagogisk dokumentation sker löpande i syfte att stödja barnen i deras utveckling. Förskolläraren samarbetar ibland med förskolepsykolog, kurator, tal- och språkpedagog eller andra specialpedagoger. Det kan vara för att få hjälp att hantera problem i barngruppen eller för att ge extra stöd och stimulans till barn i behov av särskilt stöd.

Verksamheten i förskolan är en egen skolform som styrs av skollagen och läroplan för förskolan.

Förmågor

Kompetenser en förskollärare bör ha eller vill utveckla:

Empatisk: När man arbetar med människor bör man vara empatisk och ha en förståelse för hur andra tänker och fungerar.
 
Kreativt tänkande: Det är bra att vara kreativ och kunna tänka i nya banor.

Pedagogisk förmåga: Förskollärare måste ha en förmåga att lära ut och föra ut information på ett intressant sätt.

Problemlösning: Bland barn kan det ibland uppstå konflikter och därför är det viktigt att kunna medla och lösa problem som uppstår.