Fritidspedagog/Lärare i fritidshem

Fritidspedagogen arbetar för att barn ska ha en meningsfull och lärorik fritid före, under och efter skolan. Elevernas behov, utveckling och lärande står i fokus. I sitt arbete uppmuntrar fritidspedagogen barnen till egna initiativ, men ordnar också olika aktiviteter inom- och utomhus.

Fritidspedagoger, och legitimerade lärare i fritidshem, arbetar oftast på grundskolor, med barn i åldern 6 - 12 år. De arbetar på fritidshem under morgon och eftermiddag, men har även pedagogiska uppdrag i skolan däremellan. Fritidspedagoger kan också arbeta med barn vid fritidsgårdar eller på behandlingshem.

Arbetsuppgifter
Fritidspedagoger/Lärare i fritidshem arbetar vanligen på grundskolor med att skapa en meningsfull fritid före och efter skolan. Fritidshemmet är ett komplement till skolan och styrs av samma läroplan. I fritidshemmet blir dock undervisningen mer situationsstyrd, upplevelsebaserad och grupporienterad. Barnens fria lek ute och inne blandas med kunskaper i exempelvis matematik, språk och samhällskunskap. Barnen ges utveckling genom att prova på olika aktiviteter så som att snickra, måla, spela teater eller idrotta.

Mitt på dagen är fritidspedagogerna inne i den vanliga skolan. Idag ingår ofta ett praktisk-estetiskt ämne i utbildningen, till exempel bild, idrott och hälsa, slöjd eller musik. Om man får behörighet i detta, eller något annat skolämne, kan man undervisa i detta under dagen. Andra fritidspedagoger stöttar olika lärare på deras lektioner eller ordnar strukturerade rastaktiviteter för barnen utifrån sin kunskap om lärande i lek och utomhusmiljöer. Fritidspedagoger kan också få i uppdrag att planera större tema-arbeten och projekt för eleverna. Viss tid går åt till möten och planering.

Fritidspedagogen har en viktig roll i arbetet mot mobbing och i att uppmärksamma och lyssna på barn som behöver vuxenstöd. Vid behov samarbetar fritidspedagogen med vårdnadshavare, skolsköterska, kurator, psykolog eller socialtjänst.

Fritidspedagoger kan även arbeta med äldre ungdomar, på fritidsgårdar eller behandlingshem. Arbetsuppgifterna varierar, men kretsar även där mycket kring att aktivera och utveckla ungdomarna genom att låta dem prova på olika estetiska och praktiska aktiviteter eller göra utflykter.

Förmågor

Förmågor som lärare i fritidshem behöver ha eller utveckla:

Empatisk: Läraren i fritidshem blir ofta en viktig och trygg punkt för eleverna, så att vara empatisk och skapa goda relationer med barnen är viktigt.

Initiativtagande: Läraren i fritidshem behöver vara kreativ och initiativtagande för att fånga upp elevernas intressen och se till att de får prova på många olika och utmanande aktiviteter inom allt ifrån målning till utomhuslek.

Pedagogisk förmåga: Läraren i fritidshem måste ha en förmåga att skapa utveckling och lärande för barnen utifrån läroplanen.

Samarbetsförmåga: Fritidshemmet ska komplettera skolan och förskoleklassen, så att kunna samarbeta väl med övriga lärare och även med elevhälsoteamet vid behov är viktigt.