Arbetsförmedlare

Som arbetsförmedlare är man ständigt i kontakt med människor. Den centrala uppgiften är att se till att arbetsgivare som söker arbetskraft finner de som söker arbete, framför allt då de från början står långt ifrån varandra. Det är viktigt att arbetsmarknaden fungerar väl, inte bara för arbetssökande och för arbetsgivare, utan även för samhällets ekonomi.

Prognoser visar möjlighet att hitta jobb
Prognoserna kommer från Arbetsförmedlingen och visar möjlighet att hitta jobb inom olika yrken på upp till 5 års sikt och beskriver i vilken riktning utvecklingen är på väg när det gäller chanserna att hitta ett jobb. Men tänk på att man inte kan vara helt säker på att de slår in. Titta också på SCB:s och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

Arbetsförmedlingen har ingen prognos för det här yrket. För att få reda på mer om hur arbetsmarknaden ser ut för yrket, titta på Statistiska Centralbyråns (SCB) och branschernas egna prognoser och lediga jobb.

De flesta arbetsförmedlare arbetar på lokala kontor runt om i landet och möter arbetssökande och arbetsgivare i kundmottagningen eller via bokade besök. På Arbetsförmedlingen Kundtjänst sker mötet med arbetssökande och arbetsgivare enbart via telefon, e-post och Internet.

Arbetsuppgifter
Ett centralt uppdrag som arbetsförmedlare är att verka för att arbetsmarknaden fungerar smidigare och att via matchning sammanföra arbetsgivare som söker arbetskraft med arbetssökande som söker arbete. Matchningen omfattar alla former av möten med arbetsgivare och arbetssökande. Till sin hjälp har förmedlaren IT-verktyg, antigen för att söka efter kandidater till en given platsannons eller till att hitta platsannonser som ligger nära en sökandes profil. Det är viktigt att förmedlaren arbetar utifrån den kompetens och de möjligheter en arbetssökande har och matchar utifrån det perspektivet. Oavsett på vilket sätt matchningen sker är stödet helt beroende av kvaliteten i de uppgifter som ligger i databasen. Dokumentationen är en viktig del i arbetet och sker i alla samtal som förs med både arbetsgivare och arbetssökande.

När en ny person som skriver in sig på Arbetsförmedlingen gör arbetsförmedlaren en kartläggning av hur den personens förutsättningar att komma ut i arbete ser ut. För vissa arbetssökande räcker det med att ge stöd och positiv feedback i arbetssökandet. I andra fall krävs flera insatser och kartläggningar under en längre period. En insats kan vara att identifiera förmågor som behöver stärkas. Det kan även handla om utbildningsvägar och annan vägledning som hur man skriver CV och förberedelser inför intervjuer. Allt för att den arbetssökande ska förbättra sina möjligheter att finna, få och behålla ett arbete.

Mötet med arbetsgivare är en viktig del av arbetsförmedlarens arbete. Det sker både då de behöver rekrytera och mer förutsättningslöst för att informera och skapa ett kontaktnät med arbetsgivarna. Arbetsförmedlaren behöver ha kunskaper om arbetsmarknad, yrke och utbildning för att kunna ge bra vägledning och stöd. För att göra ett bra jobb är det också viktigt att kunna ta reda på och ha en känsla för hur man möter andra människors behov. Det handlar om många människor med olika behov. Det är därför viktigt att kunna prioritera i arbetet och ha kunskaper om de program och insatser som erbjuds.

Förutom att stödja arbetssökande och arbetsgivare har förmedlaren ett uppföljningsansvar. Det kan handla om att följa upp en praktikplats och se till att den ger mervärde till både arbetssökande och arbetsgivare. Andra ansvarsuppgifter kan vara att stödja den arbetssökande att uppfylla de villkor som ställs i arbetslöshetsförsäkringen och att tydliggöra vilka kvar som ställs och vilka tjänster som erbjuds. Det är viktigt att arbeta utifrån att ge bra service samt att säkerställa att lagar, förordningar och riktlinjer som styr verksamheten följs. Arbetsförmedlaren är den del av en kedja som exempelvis den arbetssökande erbjuds.

Arbetstider
Arbetsförmedlaren arbetar vanliga kontorstider. Om man som förmedlare arbetar på Arbetsförmedlingen Kundtjänst kan arbetstiderna variera, kväller och helger är vanligt.

Förmågor

Förmågor som en arbetsförmedlare behöver ha eller utveckla:

Empatisk: Förstå andra människors situation och bemöta dem på ett bra sätt.

Initiativförmåga: Förmåga att ta initiativ och arbeta självständigt.

Inspirera och stödja: Förmåga att inspirera och stödja andra.

Kommunikativ förmåga: Kunna kommunicera tydligt i både tal och skrift.

Regel- och instruktionsfokus: Arbetsförmedlare utövar myndighetsutövning i och med att de tillämpar lagstiftning i sitt arbete.

Samarbetsförmåga: Arbetsförmedlare arbetar både enskilt och i grupp och samverkar med andra myndigheter och organisationer.