Uppsala yrkesgymnasium Ekeby

Uppsala, Uppsala län
O
Adress:
Ekeby bruk
75275 UPPSALA
E-post: exp.ekeby@uppsala.se
Hemsida: http://www.ekebygymnasiet.uppsala.se
Telefon arbete: 018-179900