Praktiska Gymnasiet Stockholm Bromma

Stockholm, Stockholms län
F
Adress:
Ulvsundavägen 108 B
16867 BROMMA
E-post: mathias.svensson@praktiska.se
Hemsida: https://praktiska.se/skolor/stockholm-bromma
Telefon arbete: 0702-416671

Program som skolan erbjuder

IM???IMVVF??? HT2019

 

IM???IMYRL??? HT2019

 

IM???IMVRL??? HT2019

 

IM???IMYVF??? HT2019

 
Inriktningar som skolan erbjuder
  • Fastighet
  • Fastighet, lärling
  • VVS
  • VVS, lärling
  • VVS- och fastighetsprogrammet